Home
TONČIKA 2
1: A2+1
2: A3+1
3: A4+1
4: A4+1
5: A4+1
6: A6+2
TONČIKA 1
7: A2+2
8: A3+1
9: A4
10: A4
Prices
Contact
Prices-Preise:
no APARTMENT
APPARTEMENT
FLOOR
STOCK
01.01.-22.05.
26.09.-31.12.
23.05.-05.06.
05.09.-25.09.
13.06.-26.06.
29.08.-04.09.
27.06.-24.07.
15.08.-28.08.
25.07.-14.08.
1
A2+1
0
.
.
.
.
.
2
A3+1
2
.
.
.
.
.
3
A4+1
0
.
.
.
.
.
4
A4+1
2
.
.
.
.
.
5
A4+1
2
.
.
.
.
.
6
A6+2
1
.
.
.
.
.
7
A2+2
0
.
.
.
.
.
8
A3 +1
0
.
.
.
.
.
9
A4 +1
1
.
.
.
.
.
10
A4 +1
2
.
.
.
.
.