Prices - Preise
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APPARTEMENT / APARTMENT
(per apartment)
30.06.–14.07. 14.07.–28.07. 28.07.–04.08. 04.08.–18.08. 18.08.-01.09.
1: A4+2
. . . . .
2: A4+1
. . . . .